هموطن با افتخار به توان ایرانی محصولات جدیدی در راه است

هموطن با افتخار به توان ایرانی محصولات جدیدی در راه است

شروع به تجاری سازی درایر های تبریدی کمپرسور