درایر جذبی sovana

درایر جذبی sovana

قابلیت رطوبت گیری در دمای پایین و کاهش رطوبت تا ۱۳ درصد