رطوبت گیر تبریدی شرکت همتا وصال ظرفیت ۱۲۰ لیتر آبگیری روزانه با طراحی ویژه

رطوبت گیر تبریدی شرکت همتا وصال ظرفیت ۱۲۰ لیتر آبگیری روزانه با طراحی ویژه